دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   زمردیان

پست الکترونیکی : h.zomorrodian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ژئوفیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی ژئوفیزیک

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/02/01

حسین زمردیان

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^